Tikli n ugdud : Tanekra n Tafrit

Iḍelli ur itt-arwes (ttcavi) ass-a.  Ass-a tugdi t-ffaγ anelli. Tiγawsiwin usent-d warğin i-faq yiwen, ula d-anagraw ur iḥṣi swayen iḍṛan d wayen ayeḍṛun, axaṭar inwa dayen isek°er ak° tiγ°umaṛ.

Tanekra n ugdud d amazul belli agdud iɛbba aṭas ineggazen (aṭanen). Agdud n Lzzayer itt-ugzen (itt-uγesten) aṭas di yal tama, armi d nnif d lherma n ines. Ass-a deg ugafa ar unẓul, deg utaran ar ugemaḍ izzayriyen imɛavutlayen  neγ n  imazγutlayen ccnunen tilleli s yiwet n taγ°uct.

Tikliwin timuqranin (tiskenditin) subbent-d ar ivarden suturent tufγa n unagraw sumata. Tizzayriyin d izzayriyen suturen leqdaṛ n ugdud ak° d uveddel n udavu d unagraw tura.  Mgal aḍuyen d ihemmalen, tasuta tamaynut ad  awi deg uvrid ig teṛẓa asalu tasuta taqvurt  tilelli d uveddel n unagraw imi ur zmiren imezwura axaṭar d anagraw aḥqṛani ula ass-a. Maci dayen isehlen, maca tasuta tamaynut tugi att idir di tugdin ak° d laz di tmurt tanesvaγurt (tameṛkantit). Anagraw inwa ad yaɛlu ugdud, warɛad izmer at iγendef (at ikellax). Maca qqaṛen imezwura: win is-inen teshel tiɛffaṛt, iɛefsi-tt war arkasen. Agdud ifaγ ar levγi-s amezwaru. Yufa-d nnif-is ak° d lherma-s arna yessuli-d tissas-is (tavγest). Tura ina,  arna ad idum w-awal-is: iqqaṛ iwid ak° illan arna ig itt ilin deg  unagraw: Ruh-t, wexṛ-t , fγe-t.  Ur k° neḥwağ ara, igi ttekkin ikuvar meṛṛa, axaṭaṛ ula d nutni ččan yidsen deg yiwen udavṣi. Anagraw yerğa ad yaɛlu ugdud, neγ at xerven imcumen id ssekren. Nwen agdud warɛad iṭṭes, ihi sufγen-d amagrad 102 n tamenḍawt ig  laqen ad sufγen deg useggas 2013.  Dayen faqu, ikkr-d wagdud, ifut wakud, agdud ira ad imḍel anagraw n vusin iqqura: adavu d imserdasen yiwet n tikkelt.

Agdud n Lzzayer d amsemki arna d ilemẓi ira ad iffak uḥeqqar, d laxdaɛ, d usgufsu ak° d usali n takmemt.

Agdud yugi  tamenḍawt n w-ass-a itt usulin iy imeḍbren imcuref n unagraw. Wali-t , wali-t agdud nneγ d ilemẓyen nneγ acḥal fuskin (cevḥen) mara ddlen s takvavt n Lzzayer ak° ttin Imaziγen arna ad cnnun s-yiwet n taγ°uct tufγa n unagraw meṛṛa.  Iseggasen iɛdden, mara d ikker ugdud n Lzzayer anagraw ad itt suγu : abbbuh aten s-kkent nid ivaraniyen. Ass-a d imdanen n unagraw ig tt-nadin af ivaraniyen akken ad asen aten ɛiwnen. Imdanen agi n unagraw uγalen am ivuhalen isusufen ar igenni, imetmen nnsen ttuγalen-d s udmawen-nnsen. Dayen i-fut w-akud agdud inna arna s-usuγu d umennuγ amsemki ilaq di tagara: ANAGRAW AD IFFAΓ SUMATA: UR IRA TIKLI N UTARAM WALA TIN N UGUMMAḌ.
TIZZAYRIYIN AK° D IZZAYRIYEN REN (VΓAN) AD ILIN D NUTNI.      
Sγur  Aɛrav ATYUNAS

Par : Arav Benyounes
Dans la catégorie :

Partager